Pozostałe nasze serwisy:

modul kontakt

Markiz Serwis

ul. Cukrowa 65

Szczecin

tel. +48 91 489 45 26

biuro@okna-szczecin.net.pl

O nas:

Fir­ma Mar­kiz dzia­ła na ryn­ku już od 1991 ro­ku. Pod­sta­wo­wym pro­fi­lem dzia­łal­no­ści fir­my jest pro­duk­cja drew­nia­nych okien, okien­nic, ogro­dów zi­mo­wych oraz drzwi. Do­dat­ko­wo w na­szej ofer­cie po­sia­da­my ro­le­ty za­bez­pie­cza­ją­ce, bra­my ga­ra­żo­we, mar­ki­zy, ża­lu­zje fa­sa­do­we, mo­ski­tie­ry, okna PVC i alu­mi­nio­we oraz róż­ne

więcej>

Copyright (c) 2014  Markiz Serwis - okna i drzwi.