< WSTECZ

onasFir­ma Mar­kiz dzia­ła na ryn­ku już od 1991 ro­ku. Pod­sta­wo­wym pro­fi­lem dzia­łal­no­ści fir­my jest pro­duk­cja drew­nia­nych okien, okien­nic, ogro­dów zi­mo­wych oraz drzwi. Do­dat­ko­wo w na­szej ofer­cie po­sia­da­my ro­le­ty za­bez­pie­cza­ją­ce, bra­my ga­ra­żo­we, mar­ki­zy, ża­lu­zje fa­sa­do­we, mo­ski­tie­ry, okna PVC i alu­mi­nio­we oraz róż­ne­go ro­dza­ju we­wnętrz­ne prze­sło­ny prze­ciw­sło­necz­ne.

 

Wszyst­kie wy­ro­by wła­sne są pro­du­ko­wa­ne w opar­ciu o ma­te­ria­ły i kom­po­nen­ty naj­wyż­szej ja­ko­ści, do­staw­ca­mi na­szych pro­duk­tów są spraw­dzo­ne, re­no­mo­wa­ne fir­my ma­ją­ce wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie bran­żo­we.

 

Na­szym ce­lem jest ofe­ro­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nych usług, wy­so­kiej ja­ko­ści pro­duk­cji i fa­cho­we­go mon­ta­żu oraz za­pew­nie­nie na­szym klien­tom ser­wi­su gwa­ran­cyj­ne­go i po­gwa­ran­cyj­ne­go.

 

Ro­sną­ce wy­ma­ga­nia norm bu­dow­la­nych a tak­że ocze­ki­wa­nia klien­tów są sta­le przez nas uwzględ­nia­ne, dla­te­go naj­więk­szy na­cisk kła­dzie­my na podno­sze­nie ja­ko­ści na­szych wy­ro­bów oraz wpro­wa­dza­nie in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań tech­nicz­nych. Bo­ga­ta ofer­ta fir­my jest sys­te­ma­tycz­nie po­więk­sza­na i uzu­peł­nia­na o no­wo­ści tech­nicz­ne.

 

Istot­ne są rów­nież dla nas za­so­by ludz­kie. Po­nad dwu­dzie­sto­let­ni okres funk­cjo­no­wa­nia i cią­głe­go roz­wo­ju fir­my przy­czy­nił się do stwo­rze­nia ze­spo­łu fa­chow­ców i to oni bu­du­ją na­szą mar­kę. Oso­by, któ­re za­trud­nia­my, mu­szą wzbu­dzać za­ufa­nie klien­tów. Nie bez zna­cze­nia po­zo­sta­ją ce­chy ta­kie jak aser­tyw­ność oraz dą­że­nie do dzia­łań in­no­wa­cyj­nych no i oczy­wi­ście po­dą­ża­nie za no­wy­mi tren­da­mi.

Copyright (c) 2014  Markiz Serwis - okna i drzwi.