< WSTECZ

Wy­cho­dząc z za­ło­że­nia, że ju­trzej­sze wy­ma­ga­nia wpły­wa­ją na na­sze dzi­siej­sze stan­dar­dy, fir­ma na­sza pra­gnie za­ofe­ro­wać po­ten­cjal­nym klien­tom sze­ro­ki wa­chlarz wy­ro­bów i usług z bran­ży bu­dow­la­nej.

 

Za­rów­no Ar­chi­tek­ci, De­ko­ra­to­rzy wnętrz, Kon­struk­to­rzy czy fir­my bu­dow­la­ne swo­im pro­fe­sjo­na­li­zmem i przy­go­to­wa­niem za­wo­do­wym ob­słu­gu­ją du­żą rze­szę ak­tu­al­nych oraz przy­szłych in­we­sto­rów. Z te­go też po­wo­du, ofer­tę swo­ich pro­duk­tów pra­gnie­my przed­sta­wić wła­śnie Pań­stwu. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło na­wią­zać tr­wa­łą współ­pra­cę, któ­ra przy­nio­sła­by za­pew­ne wy­mier­ne ko­rzy­ści tak Pań­stwu jak i nam, a przede wszyst­kim za­owo­co­wa­ła­by za­do­wo­le­niem i za­spo­ko­je­niem po­trzeb na­szych wspól­nych klien­tów.

 

Je­że­li wy­ra­ża­cie Pań­stwo za­in­te­re­so­wa­nie i chęć na­wią­za­nia współ­pra­cy, pro­po­nu­je­my spo­tka­nie oraz słu­ży­my po­mo­cą w roz­wią­zy­wa­niu nie­ty­po­wych za­gad­nień in­sta­la­cyj­nych, a otrzy­ma­ne od nas ka­ta­lo­gi i pro­spek­ty sta­no­wić bę­dą do­dat­ko­wą in­spi­ra­cję za­wo­do­wą.

 

Li­cząc na kon­takt oso­bi­sty, po­zo­sta­je­my z wy­ra­za­mi sza­cun­ku.

Ze­spół pra­cow­ni­ków Fir­my Mar­kiz Ser­wis

wsplopraca

Copyright (c) 2014  Markiz Serwis - okna i drzwi.